Proběhlé výstavy  >  Stření umělecká škola Ostrava

N ovinky O galerii A ktuální výstavy P roběhlé výstavy I nteriér D ruzí o nás P artneři K ontakty N apište nám M apa stránek

Střední umělecká škola Ostrava: linoryt a keramika (20.5.2006 - 24.6.2006)

Jolana Šornerová Studenti SUŠ Ostrava Na praktických maturitách, které probíhají na Střední umělecké škole v Ostravě (dále SUŠ) právě v těchto dnech, vytvořila jedna žákyně billboard, na němž velmi srozumitelnou formou vyjádřila zvláštnost a jedinečnost SUŠ v rámci širokého spektra střeních odborných škol na Ostravsku. Na výsledném, téměř monochromním panelu stojí v komiksové bublině prostá věta vztahující se k SUŠ: “Škola s fantazií“. Myslím, že nic stručnějšího a jednoznačnějšího se nedá říct. Daleko víc než veškerá slova ovšem mluví práce žáků školy, které vznikají jako výsledek spojení tvůrčí invence prolnuté s fantazií, talentem,  řemeslnou zručností a především nepředpojatostí. To vše je dohromady v tvůrčím procesu utvrzováno učiteli těchto mladých lidí, bez nichž by určitě řada děl nevznikla anebo by se rodila jen s neskutečnými obtížemi. 

Studenti SUŠ Ostrava Pavla Richterová Střední umělecká škola vznikla teprve před 16 lety. Šlo v té době o první školu tohoto zaměření na Ostravsku. Za tuto poměrně krátkou dobu (měřeno životností institucí) si vydobyla  respekt a uznání, jež nevycházejí z ničeho jiného než právě z kvality žáků a absolventů. Řada z nich po úspěšném ukončení studia pokračovala a pokračuje na českých i zahraničních vysokých uměleckých školách. Někteří z nich patří již  dnes k uznávaným osobnostem české výtvarné scény. Bez průpravy, kterou získali na SUŠ, by se ve velké konkurenci prosazovali jen stěží a velmi zvolna.

Petra Malíková Na výstavě jsou zastoupeny práce dvou  z celkem šesti oborů vzdělání, kterým se na škole vyučuje – užité grafiky a tvarování keramiky. Těmi dalšími, z důvodu omezené výstavní kapacity neprezentovanými obory, jsou užitá malba, vědecká kresba a ilustrace, užitá fotografie a design.    
      
Velkoformátový linoryt, který se na „grafice“ systematicky vyučuje stejně jako další tradiční grafické techniky a kterému se řada žáků věnuje v hodinách nepovinné grafiky, patří k oblíbeným způsobům grafického projevu především díky své výraznosti a sdělnosti. Tvůrce v něm může osvědčit jak svou řemeslnou úroveň, schopnost stylizace, zručnost při barevném soutisku, ale i smysl pro kombinaci barevných ploch a tedy i celkové výtvarné cítění. To vše je jasně patrné z vystavených prací. Jde o díla, které ryly převážně ruce letošních a loňských maturantů. Jednotliví autoři zcela jednoznačně osvědčili svou tvůrčí invenci i bravurní zvládání této vizuálně vděčné techniky.        
        
Vendula Mikolášová Dvourozměrné grafické listy jsou na výstavě doplněny keramickými objekty, které zajímavým způsobem celou prezentaci prostorově rozehrávají. Keramická, na řemeslné dovednosti založená tvorba je v dnešní rychlokvašné umělecké produkci  neprávem opomíjena. Mladí tvůrci pracující s keramickou hlínou a šamotem oscilují ve svém uvažování o výsledném tvaru mezi volným sochařským cítěním a designérskou precizností. To vše dohromady vytváří prostor pro nové vnímání keramiky ne pouze jako doplňkové řemeslné techniky hodící se pro vytáčení hrnků a váz, ale jako naprosto svébytného výtvarného přístupu, který dokáže skutečnost nejen formovat, ale velmi osobitým způsobem i přetvářet.       
     
Mladí dokážou vždy překvapovat. Otevírají cesty a možnosti tam, kde se všichni domnívají vidět neprostupnou zeď, za níž není kam jít. Tito mladí tvůrci, s jejichž díly se zde konfrontujeme, nás rovněž přesvědčují o tom, že stejně jako se nevyčerpá lidské myšlení, nekončí a nevyprazdňuje se ani lidská kreativita a touha přidat k již vytvořenému a vyřčenému vždy něco nového a zajímavého. V tom vidím hlavní přínos výstav těch nejmladších – otevírají nám ostatním oči, učí nás dívat se jinak, především svěže a pozitivně. A bez předsudků.       
       
Martin Mikolášek, květen 2006

zpět   |   nahoru   |   domů
 

 
 
administrace
972 071 / 1
       
Všechna práva vyhrazena / © 2008 Pod Svícnem o.s. / realizace nextWEB